Integritetspolicy

Suomen Autokauppa Oy har bundit sig vid att skydda de registrerades integritet och att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt. På den här sidan har vi samlat information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter:

1. Allmän beskrivning på behandlingen av personuppgifter

Vid behandlingen av personuppgifter iakttas Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning och annan lämplig lagstiftning.
På den här sidan beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter

  • i samband med försäljning och köp av bilar
  • vid produktionen av försäkringar, finansiering och övriga tjänster
  • när det gäller kakor och chatt-tjänsten som används på webbplatsen.

Vår skyldighet är att säkerställa att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Du kan hjälpa oss genom att meddela alla ändringar i dina uppgifter via e-post till adressen [email protected].

Vi erbjuder de registrerade lämpliga kontrollmöjligheter beträffande dataskydd. Dina rättigheter som registrerad har beskrivits nedan i punkt 11.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kunduppgifter
I samband med försäljning, köp och provkörning av bilar behandlar vi följande personuppgifter:

  • kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress
  • personbeteckning
  • körkortsuppgifter
  • fordonsuppgifter
  • uppgifter om finansiering och försäkring och deras beviljande
  • kontakt (besked om att ringa upp, e-postmeddelanden, telefonsamtal och brev).

Vi behandlar uppgifter begränsat när det gäller finansieringsbeslut och fordonsförsäkringar, eftersom dessa beviljas av en tredje part.

Marknadsföringsuppgifter

För marknadsförings- och kundkommunikationen samlar vi in kundens namn, fordonsuppgifter samt kontaktuppgifter för kundkommunikation. Elektronisk direktmarknadsföring förutsätter konsumentkundens uttryckliga samtycke. Uppgiften om samtycke lagras för ett senare säkerställande. Företagskunderna kan förbjuda elektronisk direktmarknadsföring om de så önskar.**

Observerade och härledda uppgifter från användningen av webbplatsen och tjänster

Vår webbplats har en chatt-tjänst. Meddelanden i chatt-tjänsten förvaras av serviceleverantören vanligtvis i fem (5) år. Sändning och mottagande av meddelanden förutsätter inte inloggning eller annan identifiering, men meddelanden kan riktas till en enskild registrerad med hjälp av kakor.

Vi kan samla in uppgifter om terminalen hos de som besöker vår webbplats med hjälp av kakor (“cookies”) och annan motsvararande teknik, såsom webbläsarens lokala datalager. En kaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar i besökarens terminal. Kakor innehåller ofta en namnlös individuell identifikation som vi kan använda för att identifiera och räkna webbläsarna som besöker vår webbplats. Mera detaljerade uppgifter om kakor och förhindrande av dem finns nedan.

Med härledda uppgifter avses uppgifter som man med hjälp av analyser dragit en slutsats om när det gäller den observerade användningen av tjänster och/eller de uppgifter som kunden själv uppgett, t.ex. kundens eventuella intressen eller segmentering till en grupp för vissa typer av kunder. Uppgifter som härletts från användningen av tjänster används för segmentering av kunden för att rikta reklam samt för att åstadkomma en bättre kunderfarenhet.

3. Varifrån samlas personuppgifterna?

Personuppgifter fås direkt från personen själv, offentliga register såsom fordonstrafikregistret som upprätthålls av Trafi samt från kreditupplysningsregistret och tredjepartsleverantörer.

4. För vilket syfte behandlas personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att betjäna den registrerade i ärenden som gäller bilhandel, inklusive köp och byte av bil och försäljning vidare samt genomförande av relaterade tjänster inom bilhandel (finansiering, försäkring och övriga tilläggstjänster). Vi behandlar personuppgifter även i reklam- och marknadsföringssyfte samt för att utveckla och analysera vår egen verksamhet.

5. På vilka grunder behandlas personuppgifter?

Kundernas uppgifter behandlas för att iaktta ett avtalsförhållande, samtycke, en lagstadgad förpliktelse och för att genomföra den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse.

6. Överlåts mina personuppgifter till tredje parter?

Som allmän regel överlåter vi inte personuppgifter till tredje parter.

Vi kan överlåta de registrerades personuppgifter på ett sätt som förutsätts av behöriga myndigheter eller andra parter, i enlighet med gällande lagstiftning vid respektive tidpunkt. Vi kan överlåta uppgifter för vetenskaplig eller historisk forskning under förutsättning att uppgifterna ändrats till ett sådant format att den som uppgiften gäller inte längre kan identifieras från uppgifterna. Om vi säljer, köper, fusionerar eller utför övriga företagsarrangemang, kan kundens personuppgifter överlåtas till köparna och deras rådgivare. Uppgifter kan överlåtas i direktmarknadsföringssyften samt för opinions- och marknadsundersökningar och övriga motsvarande utredningar i enlighet med gällande lagstiftning vid respektive tidpunkt.

7. Överlåts mina personuppgifter utanför EU?

Vi kan eventuellt lägga ut behandlingen av personuppgifter delvis till en tredje part, varmed vi garanterar genom avtalsarrangemang att personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen och även i övrigt ändamålsenligt.

Som allmän regel överför vi inte uppgifter utanför EU eller EES. Om vi överför uppgifter utanför EU eller EES, sköter vi om en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifterna bland annat genom att avtala om ärenden i anslutning till personuppgifternas diskretion och behandling på ett sätt som förutsätts av lagstiftningen, t.ex. genom att använda modellavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och i övrigt på så sätt att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.

8. Hur länge förvaras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas utifrån samtycke förvaras så länge som personens samtycke för behandling av personuppgifter gäller. Om personen återkallar sitt samtycke, raderas de personuppgifter som behandlats med stöd av samtycket, om inte personen förbjuder raderingen av uppgifterna.

I övrigt förvaras personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra specificerade syften och i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Hur har personuppgifterna skyddats?

Vi använder nödvändiga tekniska och organisatoriska dataskyddsmetoder för att skydda personuppgifterna mot olaga tillgång, överlåtelse, förstörelse eller annan olaga behandling. Sådana metoder är bl.a. användningen av brandväggar, krypteringsteknik och säkra anordningslokaler, behövlig passagekontroll, kontrollerat beviljande av behörigheter och övervakning av deras användning, anvisningar för personalen som deltar i personuppgiftsbehandlingen samt ett noggrant urval av underleverantörer.

10. Om kakor

Vi kan samla in uppgifter om terminalen hos den som besöker vår webbplats med hjälp av kakor (“cookies”) och annan motsvararande teknik, såsom webbläsarens lokala datalager. En kaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar i besökarens terminal. Kakor innehåller ofta en namnlös individuell identifikation som vi kan använda för att identifiera och räkna webbläsarna som besöker vår webbplats.

Det huvudsakliga användningssyftet för kakor är att hålla kunden identifierad mellan nedladdningen av sidorna. Kakor används också för att utveckla tjänstens kvalitet och funktionaliteter samt för att samla analytisk data. Vi kan använda de reklamnätverk som våra samarbetspartner inom marknadsföring erbjuder, med hjälp av vilka vi kan rikta vår reklam samt segmentera våra besökare. Syftet med dessa är att erbjuda webbplatsens besökare mera ändamålsenlig reklam. Vi utvecklar även aktivt vår service. Vissa utvecklingsprocesser kräver att kakorna lagras i webbläsaren så att vi kan bedöma effekten av ändringar vi gjort på vår webbplats för besökarna.

Besökaren kan helt eller delvis förhindra (t.ex. tredjepartskakor) lagringen av kakor på sin dator via webbläsarens dataskyddsinställningar. För att fungera korrekt kräver tjänsten godkännande av kakor för åtminstone den tjänst som används.

11. Hurdana rättigheter har den registrerade?

Kontroll och korrigering av uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera de personuppgifter som lagrats om honom eller henne. På den registrerades begäran korrigerar, raderar eller kompletterar vi personuppgifter som med tanke på behandlingen är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Den registrerade har rätt att kräva en begränsad behandling av sina uppgifter, om personuppgifterna inte är korrekta, om behandlingen strider mot lagen eller om uppgifterna inte längre behövs.

Den registrerades rätt att granska de personuppgifter som gäller honom eller henne är avgiftsfri, såsom även den registrerades utnyttjande av andra rättigheter. Vi debiterar emellertid en rimlig avgift för lämnande av uppgifter, ifall det gått mindre än ett år sedan den senaste granskningen av uppgifterna.

Återkallande av samtycke

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke för behandling av personuppgifter genom att meddela detta till [email protected].

Direktmarknadsföringsförbud

Den registrerade har rätt att förbjuda överlåtelse och behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring genom att kontakta vår service.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om den registrerade inte är nöjd med tjänstens dataskydd, har den registrerade rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

12. Ändringar i dataskyddspraxis

Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt och förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta på vår webbplats. Ändringarna kan grunda sig även på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att den registrerade sätter sig in i innehållet i dataskyddsbeskrivningen regelbundet.

13. Vem kan man kontakta i ärenden som gäller dataskydd?

Den registrerade kan sända förfrågningar som hänför sig till denna dataskyddsbeskrivning, återkallelse av samtycke samt eventuella andra förfrågningar som gäller dataskydd på adressen: [email protected]